نمونه سوالات تشرحی فصل سوم

1-چالش میان دو الگوی شبه ترقی غربی و پیشرفت را پیش از نهضت مشروطه تبیین نمایید.

2-تقابل بین دو الگوی ترقی و تعالی را در نهضت مشروطه توضیح دهید.

3-چالش میان دو الگوی ترقی و تعالی در نهضت مشروطه چه نتایجی در پی داشت؟

4-زمینه های روی کار آمدن دولت پهلوی را با توجه به حاکمیت گفتمان ((مشروطه
غربی)) توضیح دهید.

نمونه سوالات تستی فصل سوم

1 . تحلیل انقلاب اسلامی بر مبنای چالش دو الگو موجود نیازمند______و______میان
این دوالگوست.

 الف)آگاهی ازتحولات تاریخی   ب)الگو شبه ترقی غرب گرا وتاریخچه چالش

ج)تاریخچه چالش                    د)الف ود

 

 2 . صدور فتوای جهاد به منظور مقابله با دشمن درجنگ های____و____از حرکت های _____در راستای تغییر به شمار می آید.

 الف)ایران-انگلیس-  نخستین    ب)ایران- روس–  نخستین 

ج)ایران– روس–نهایی           د)ایران– انگلیس- نهایی

 

3 . از درون بدنهحاکمیت، افرادی همچون_____،_______و______، به گفتمان تغییر قائل بودند.

 الف)عباس میرزا–امیرکبیر– رضا خان    ب)عباس میرزا- رضاخان- سید ضیا

ج)عباس میرزا-امیرکبیر- مشیرالدوله       د)امیرکبیر-سید ضیا- مشیرالدوله

 

4 . مشیرالدوله با دیدگاه اصلاح گرایانه غربی، در چالش با نگاه عامه و علمای مذهبی بر دیدگاه های_______تاکید دارند.

 الف)اصلاح ازدرون نظام    ب)اصلاح نظام  

ج)اصلاحعدالتخانه            د)اصلاح قرارداد ها

 

5 . ________به عنوان اولین حرکت بر پایه مبانی درونی و فرهنگ بومی، زمینه دیگر جنبش ها را فراهم نمود.

 الف)نهضتمشروطه      ب)نهضت تنباکو

ج)نگرش غرب گرایی     د)هیچ کدام

 

6 . _______باتجربه نهضت تنباکو شکل گرفت.

 الف)جنبشسیاسی    ب)جنبش عدالتخانه  

ج)جنبش اسلامی      د)همه موارد

 

7 . _______حرکتی در راستای قانون گرایی ونفی استبداد بود.

 الف)جنبش عدالتخانه    ب)نهضت تنباکو 

ج)عهدنامه پاریس        د)عهدنامه ترکمنچای

 

8 . جنبش عدالتخانه به________انجامید.

 الف)نهضت ملی شدننفت    ب)نهضت تنباکو  

ج)جنگ ایران وانگلیس      د)نهضت مشروطیت

 

9 . جریان مشروطه
غرب گرا با توجه به نگرش وابسته خود زمینه ی روی کار آمدن استبداد______را فراهم
کرد.

 الف)عباس میرزا    ب)مظفرالدین شاه  

ج)رضاخان           د) مشیرالدوله

 

 

10 . جریان مشروطه غرب گرا با توجه به نگرش وابسته خود، ________را به عنوان مهمترین دستاورد مشروطه پایمال نمود.

 الف)قانون گرایی          ب)استبداد ستیزی   

ج)نفی سلطه بیگانگان    د)هیچ کدام